Jun 17, 2009

Drums of Passion / Olatunji
1. Akiwowo
2. Oya
3. Odun De! Odun De!
4. Gin-Go-Lo-Ba

5. Kiyakiya
6. Baba Jinde
7. Oyin Momo Ado
8. Shango
9. Menu Di Ye Jewe


No comments: